Jak tržby Topenilevne.cz vyrostly o 50 % díky SEO

S e-shopem Topenilevne.cz jsme začali kontinuálně spolupracovat na optimalizaci webových stránek a zpětných odkazů na přelomu roku 2018/2019. Naším cílem bylo především zlepšení přirozené návštěvnosti z neplaceného vyhledávání, se kterou úzce souvisí i zlepšení pozic ve vyhledávačích Google a Seznam. Samozřejmě jsme se soustředili i na lepší pokrytí důležitých klíčových slov, aby klientův web mohl být ve výsledcích vyhledávání zobrazen na širší spektrum vyhledávacích dotazů.

Analýza klíčových slov

Projekt začal vypracováním analýzy klíčových slov, abychom zjistili nejčastěji vyhledávané fráze související s byznysem klienta. Prostřednictvím této analýzy jsme zjistili klíčová slova, která web neměl pokrytá a byla pro něj důležitá. Na tato klíčová slova jsme se následně zaměřili a optimalizovali na ně obsah webu.

Samozřejmě k těmto klíčovým slovům evidujeme důležité metriky (průměrnou měsíční hledanost, na jakých pozicích se klientův web zobrazuje, jaká je konkurenčnost klíčového slova a jaké a zda existují vstupní stránky klientova webu na dané klíčové slovo a jiné – to vše z pohledu Google a Seznam), na jejichž základě se rozhodujeme, jak je dané klíčové slovo pro klienta důležité a zároveň i jakou má klientův web šanci na ně být úspěšný.

Topenilevne - analýza klíčových slov

Ukázka náhledu analýzy klíčových slov.

Všechna klíčová slova dále měříme v nástroji Collabim, díky kterému vyhodnocujeme vývoj klíčových slov a úspěšnost našich aktivit.

Optimalizace snippetů

Na e-shopu bylo nutné provést optimalizaci nejdůležitějších popisků stránek. Mezi tyto popisky patří titulky, meta description, nadpisy H1 a texty kategorií. Jedná se o velmi důležité popisky stránky, které vyžadují vhodné využití klíčových slov v unikátním a poutavém obsahu pro uživatele.

Ten souvisí hlavně s podobou meta titulků a meta popisků, které se zobrazují přímo ve výsledcích vyhledávání a ovlivňují viditelnost i prokliky na danou stránku. Z pohledu SEO je pak velmi vhodné mít počet prokliků co nejvyšší, neboť tím zvyšujeme důvěryhodnost dané stránky a roboti ji tak zároveň mohou upřednostňovat ve výsledcích vyhledávání na lepší pozice.

Naše optimalizace spočívala v tom, aby každá kategorická či podkategorická URL adresa webu byla upravena a dodržovala SEO náležitosti – cílení na klíčová slova, délku popisků (aby se zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání celé), zmínění konkurenčních výhod, sjednocenou brandovou část či v posledních letech i využívání emotikonů.

acomware-blog-topenilevne-snippet

Ukázka upraveného popisku ve výsledcích vyhledávání.

Zaměření se na poutavost a zaujmutí uživatelů ve výsledcích vyhledávání se záhy projevilo i v nástroji Google Search Console. Za poslední rok se ve 4 sledovaných měsících zvýšil celkový počet kliknutí (kolikrát uživatelé kliknutím přešli na klientův web) téměř o 60 tisíc. Zároveň o 2 miliony narostlo zobrazení klientova webu ve výsledcích vyhledávání.

acomware-topenilevne.cz-google-search-console

Ukázka z nástroje Google Search Console, sledované období 1. 1. – 25. 5. roku 2020 a 2021

Nárůstu počtu zobrazovaných stránek klientova webu ve výsledcích vyhledávání zaručeně pomohlo větší pokrytí klíčových slov ze zpracované analýzy klíčových slov a správného cílení v důležitých obsahových popisech.

Z 1 499 TOP klíčových slov se nám podařilo pokrýt až 795 klíčových slov, na které je reálně klientův web viděn a zobrazován na 1. straně výsledků vyhledávání.

Samozřejmě jsou zde důležité pozice, na nichž se klientův web zobrazuje na dané klíčové slovo. Zde se nám podařilo z původních 161 klíčových slov na pozicích TOP 3 zvýšit pokrytí klíčových slov až na 368, které zaujímá klientův web na TOP pozicích (1.–3. výsledek ve výsledcích vyhledávání). 

acomware-topenilevne-collabim-srovnani-klicovych-slov

Ukázka vývoje klíčových slov z nástroje Collabim od 1. 1. 2019 – 26. 5. 2021

Celkově se nám podařilo zlepšit pokrytí klíčových slov a pozice 21+ (strana 3 a více ve výsledcích vyhledávání) u 513 klíčových slov. Tato klíčová slova jsou nyní lépe zacílená a klientův web se na ně aktuálně zobrazuje maximálně na 2. straně výpisu vyhledávání.

Pravidelná kontrola konkurentů

V rámci SEO sledujeme i vývoj pozic klíčových slov u nejdůležitějších konkurentů klientova webu. Pravidelně provádíme analýzu konkurence, v níž sledujeme srovnání pozic konkurentů a klientova webu na vytipovaná klíčová slova.

I v tomto ohledu lze na výsledcích vidět, že optimalizace funguje úspěšně. Ze všech konkurentů má klientův web největší pokrytí klíčových slov, a to na TOP pozicích 1–5.

Topenilevne- collabim přehled konkurence

Pokrytí klíčových slov na top pozicích 1–5.

Zároveň v rámci konkurence sledujeme i metriku z nástroje Collabim, a to takzvaný Market share. Díky této metrice zjistíme porovnáním konkurence postavení klientova webu ve vyhledavačích. Postavení klientova webu je vypočítáno na základě procentuálního podílu sledovaných TOP klíčových slov, které se zobrazují na 1. straně výpisu výsledků.

Topenilevne - marketshare

Přehled Market Share u Topenilevne.cz

Dle výsledků výše je jednoznačně vidět, že klientův web na daná sledovaná klíčová slova, která jsou pro něj důležitá, dominuje nad ostatními konkurenty. Klientův web pokrývá z celkových 1 495 sledovaných klíčových slov až 54% podíl u Google a 29% podíl u Seznamu, a to na 1. straně výsledků vyhledávání.

Oproti ostatním konkurentům je klient Topenilevne.cz dominantním hráčem v tomto sortimentu.

Kontinuální práce na technickém SEO

Na webu Topenilevne.cz jsme se museli zaměřit i na technickou stránku SEO. Web na začátku naší spolupráce obsahoval několik technických nedostatků, kvůli kterým mohl tratit na důvěryhodnosti a autoritě ze stran robotů. Na webu se nacházelo několik duplicitních URL adres, jimiž se tříštil výkon stránek. Zároveň na webu nebyly zcela vhodně nastavené procesy indexace a procházení webu.

Z hlediska technické optimalizace webu jsme se zaměřili především na eliminaci chybových stránek a duplicitních URL adres. Na těchto problematických URL adresách bylo zapotřebí nastavit správné procesy indexace a procházení – například sloučení výkonu u duplicitních URL adres pouze na jednu primární variantu.

Zároveň jsme z procesu indexace, případně i z procházení vyřadili nehodnotné stránky webu (kupříkladu fulltextové vyhledávání). Šlo o URL adresy, jimiž by se roboti nadbytečně zabývali, neboť se nejednalo o URL adresy, které by mohly být pro klienta přínosné a mohly by generovat organickou návštěvnost.

Vyloučením těchto URL adres z procesu indexace a procházení jsme zlepšili i crawl budget robotů, kteří díky tomuto kroku mohou crawl budget využívat přínosněji – mohou se zabývat pouze hodnotnými stránkami webu, jež naopak generickou návštěvnost přinášejí.

Vývoj technických nedostatků webu.

Z printscrenu nástroje Google Search Console lze vidět, že na technickou stránku webu kontinuálně dohlížíme a s klientem pracujeme na včasném odstranění chyb. Na počátku spolupráce (v rámci technického SEO) web vykazoval až 412 chyb, které bylo nutné okamžitě řešit. V současné chvíli web obsahuje pouze 5 chyb, na jejichž odstranění pracujeme. Tuto sekci pravidelně hlídáme a dohlížíme na to, aby se na webu tyto chyby již ve velkém množství neobjevovaly.

Zároveň lze vidět, že se navýšil počet stránek (sekce Platné), které se nyní dostávají do indexu a mohou být nabízeny ve výsledcích vyhledávání. Tato sekce narostla o téměř 10 tisíc URL adres – samozřejmě se zde promítá rozšíření sortimentu, ale rovněž i správné nastavení procesů indexace a procházení a zaměření se na novou příležitost, již jsme shledali ve filtraci.

Na webu jsme společně s vývojáři ze strany klienta přidali filtraci podle výrobce, díky níž mohl web získat nové vstupní stránky pro řadu vyhledávacích dotazů spojených právě s názvem výrobce. Tyto vyhledávací dotazy byly pro klienta velmi důležité a bylo tak zapotřebí filtraci vhodně technicky ošetřit tak, aby mohla být vnímána jako unikátní samostatná vstupní stránka, nikoli jako duplicitní URL adresa (obsahový text zcela totožný, pouze jiný výčet produktů), čímž by byla zároveň vyloučena z procesu indexace.

Prostřednictvím tohoto kroku jsme na webu získali téměř 1 000 dalších unikátních vstupních stránek, které mohou být nabízeny ve výsledcích vyhledávání a přinášet tak klientovi novou organickou návštěvnost. Zároveň se tímto krokem snížil i počet URL adres z Google Search Console ze sekce vyloučených URL adres, v níž se tyto URL adresy původně nacházely.

Budování zpětných odkazů ke zkvalitnění odkazového portfolia

Současně s optimalizací webových stránek jsme začali s klientem řešit i linkbuildingové aktivity, které vedou ke zkvalitnění jeho odkazového profilu. Nejprve jsme linkbuildingové aktivity řešili pouze v omezeném rozsahu. V současné době jsme je však začali významně posilovat, což se projevuje na výsledcích níže.

Odkazový profil je totiž rovněž důležitou metrikou, která webové stránce může velmi pomoci v úspěšnosti SEO. Roboti vyhledavačů na odkazový profil kladou velký zřetel a zároveň se zpětnými odkazy přenáší určitá hodnota z webové stránky na stránku odkazovou, čímž se stránky posilují.

Zpracovali jsme proto linkbuildingovou strategii, kterou jsme následně zrealizovali. Výsledky porovnání se sledovanou konkurencí ukazují, že se v rámci počtu narůstajících zpětných odkazů, které vedou na klientův web, držíme na 3.–4. místě.

Acomware-topenilevne-backlinks-1

Spíše než na přidávání velkého množství odkazů na jednu doménu se soustředíme na kvalitní domény. Právě tento záměr je patrný na grafech níže. V porovnání počtu odkazujících domén je vývoj přirozený a kontinuální, nikoliv skokový.

acomware-topenilevne-backlinks-2

acomware-topenilevne-backlinks-3

Jako úspěch vnímáme to, že se počtem odkazujících domén přibližujeme ke konkurentovi, který aktuálně obsazuje 1. příčku a pravděpodobně velmi aktivně buduje odkazový profil.

Kontinuální práce na zkvalitnění odkazového portfolia se pak promítá i do důležité hodnoty domain rating z nástroje Ahrefs. (Domain rating neboli síla domény je tvořena právě kvalitou odkazujících domén a samotných odkazů směřujících na klientův web.)

Graf níže ilustruje, že díky linkbuildigovým aktivitám, jimž jsme se začali plně věnovat na přelomu let 2020 a 2021, se nám podařilo domain rating pozvednout z hodnoty 34 na hodnotu 40. Dochází tedy ke zkvalitnění celého odkazového profilu.

Acomware SEO topenilevne-vyvoj-sily-domeny

Vývoj síly domény topenilevne.cz

Vliv na organickou návštěvnost

Celková práce na optimalizaci webových stránek vedla k nárůstu organické návštěvnosti Google, a to od roku 2018 do konce roku 2020 o 41,25 %, což vedlo ke zvýšení tržeb až o 50,37 %.

Topenilevne-google-analytics

Nárůst organické návštěvnosti je v tomto případě pozvolný, neboť jsme respektovali kritérium klienta, který potřeboval zachovat individuální přístup k zákazníkovi. Vzhledem k tomu se chtěl vyvarovat rychlých a rapidních nárůstů. Záměru klienta vycházel vstříc také fakt, že i implementace námi doporučených změn probíhala velmi pozvolna.

Zaujalo vás naše řešení? Pobavme se o tom, jak díky SEO zviditelnit i váš web.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: